Білоцерківська районна рада
Київська область
gov.ua Місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про постійні комісії

   Додаток

до рішення другої сесії

 Білоцерківської районної

ради VІІІ скликання

від 14.01.2021 № 009-02-VІІІ

                                                                                                                                                            

ПОЛОЖЕННЯ 

про постійні комісії Білоцерківської

районної ради VIІІ скликання

1.Загальні положення

         1.1.Постійні комісії Білоцерківської районної ради (далі – комісії) є органами ради, що утворюються радою і обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

         В рішенні ради, яким утворюються комісії зазначається назва комісії та кількісний склад.

         1.2.Комісії  є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

         1.3. Комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

Кількісний склад постійної комісії Ради становить не менше 3-х осіб.

         1.4.До складу комісій не можуть бути обрані голова ради та його заступники. Голова ради координує діяльність комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

         1.5.Заступник голови комісії і секретар комісії обираються на першому (організаційному) засіданні комісії.

         1.6.Депутат може входити до складу тільки однієї комісії.

         1.7.Депутати працюють в комісіях на громадських засадах.

         1.8.Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати нові комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу та назви комісій, переобирати їх персональний склад.

         1.9.Комісії керуються у своїй діяльності та діють на підставі і у спосіб відповідно до Конституції України, законів України, актів Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів України, рішень сесій ради, Регламенту ради та цього Положення.

         1.10.Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи комісій визначаються Регламентом районної ради та цим Положенням.

         1.11.Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комісій здійснюється виконавчим апаратом районної ради.

2. Повноваження комісій

         2.1.Комісії за дорученням ради  або за власною ініціативою попередньо розглядають проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку району, інших цільових програм, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проєкти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

         2.2.Комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.

         2.3.Комісії за дорученням ради, голови, заступників голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання районної ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм  власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради; комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку визначеному законом, можуть отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

         2.4.Рекомендації комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

         2.5.Комісії при вирішенні питань, які належать  до їх компетенції, взаємодіють з відповідними відділами і управліннями та іншими підрозділами районної державної адміністрації, об'єднаннями  громадян.

         2.6.Комісії за дорученням ради, голови ради, заступників голови ради здійснюють контроль за виконанням рішень ради з питань, що віднесені до функціональної спрямованості комісій.

         2.7.Вносять пропозиції на розгляд сесії ради з питань що належать до повноважень відповідної комісії.

         2.8.Своєчасно виконують доручення голови ради, а в разі його відсутності або за його дорученням – заступників голови ради, з питань, що належать до відання комісій, інформувати про їх виконання.

         2.9.Вивчають і враховують в своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

3.План роботи комісій

         3.1.Комісії ради проводять свою роботу відповідно до планів роботи, прийнятих комісіями на їх засіданнях.  

План роботи комісій повинен відповідати головним напрямкам  їх діяльності і визначає організаційні форми вирішення поставлених перед комісіями завдань.

         3.2.Комісії вивчають питання, внесені до плану роботи, а також позапланові питання, включені до порядку денного засідання комісій за дорученням сесії ради, голови ради, заступників голови ради, за пропозицією членів комісії, інших депутатів.

         3.3.До плану роботи питання включаються після обговорення пропозицій на засіданні комісій, з визначенням строку підготовки питання і відповідального за підготовку питання.

         План роботи комісій містить перелік питань для розгляду на засіданнях комісії протягом планового періоду, термін їх розгляду, а також   відповідальних за їх виконання.

         3.4.План роботи комісій складається, як правило, на рік і  затверджується на засіданні комісій.

         3.5.Контроль за формуванням і виконанням плану роботи комісій може покладатись, за дорученням голови ради, на заступника голови ради відповідно до посадових обов’язків, який один раз на рік інформують раду про виконання комісіями плану роботи, узагальнює ефективність роботи комісій, а також, в разі  необхідності, вносить пропозиції голові ради щодо кадрових змін у керівництві комісій.

4.Організація роботи комісій

         4.1.Організація роботи комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

         4.2.Комісія для вивчення питань, розробки проєктів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням працівників органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступників голови ради розглядатися комісіями спільно.

         4.3.Проєкт порядку денного  чергового засідання комісії формується її секретарем і подається для узгодження голові комісії  та до виконавчого апарату ради.

         4.4.Додаткові питання включаються до порядку денного засідання комісії за рішенням  комісії.

         4.5.Секретар комісії інформує членів комісії про засідання, запрошує   голову районної ради, його заступників, юристів виконавчого апарату районної ради на засідання.

         Секретар комісії за день до дня засідання комісії, сповіщає членам комісії, керівництву ради та  інформує виконавчий апарат районної ради про дату, час і місце проведення засідання.

         Секретар комісії відповідає за забезпечення членів комісії   матеріалами, підготовленими для розгляду на черговому засіданні комісії.

         В разі відсутності секретаря комісії на засіданні, його функції виконує член комісії, визначений рішенням комісії.

5.Підготовка документів для розгляду на засіданні комісії

         5.1.Документи для розгляду  на засіданні комісії готуються головою або членами комісії згідно з резолюцією голови ради, його заступників.

         5.2.Комплект документів, який подається на розгляд засідання, може складатися з проєкту висновків або рекомендацій комісії, інформації або  доповідної записки, в разі необхідності  довідкового та аналітичного матеріалу. Також повинен надаватися список осіб, які запрошуються на засідання.

         5.3.Підготовлений комплект матеріалів подається секретарем комісії до виконавчого апарату ради, для правової експертизи проєктів висновків і рекомендацій,  підготовки відповідної кількості примірників  матеріалів членам комісії, ведення обліку та зберігання.

6.Проведення засідань комісій

         6.1.Формою роботи комісій є їх засідання.

         6.2.Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності та відповідно до плану роботи комісії  і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.

         6.3.Для здійснення звукозапису, кіно і відео зйомки на  засіданні комісії потрібна згода комісії, яка надається більшістю голосів присутніх  на засіданні членів комісії, за виключенням випадків, коли звукозапис та/або відео, кінозйомка проводиться уповноваженими на те працівниками виконавчого апарату ради з метою ведення у такий спосіб протоколу засідання. Надання або ненадання такої згоди заноситься до протоколу засідання комісії.

Депутати ради, які не входять до складу певної комісії можуть брати участь у засіданні комісії з правом дорадчого голосу.

Засідання комісії проводиться відкрито. Про необхідність  закритого обговорення питання ухвалюється окреме рішення комісії.

         6.4.Порядок денний засідання затверджується безпосередньо на засіданні комісії.

         6.5.Особи, запрошені на засідання з окремих питань, можуть виступати при їх обговоренні, вносити пропозиції, робити зауваження по суті обговорення питання, давати необхідні довідки. Після  розгляду відповідного питання і прийняття рішення ці особи в подальшій роботі комісії участі не беруть.

         6.6.Депутат бере безпосередню участь у підготовці питань на засідання постійної комісії, членом якої він є. В окремих випадках, за відсутністю члена комісії з поважних причин, він може висловити свою позицію письмово.

         6.7.Протокол засідання складається секретарем комісії.

Протокол повинен бути оформлений та підписаний головуючим і секретарем комісії не пізніше 3-х днів з дня засідання комісії.

           У протоколі засідання зазначаються: дата засідання, прізвища присутніх членів комісії, прізвища і посади запрошених, порядок денний, стисла інформація про розгляд питань порядку денного (прізвища тих, хто виступав, внесені ними пропозиції, результати голосування, окремі думки членів комісії, які не погоджуються  з результатами голосування), прийняті рішення.

         Всі інформаційні, довідкові та інші матеріали з питань порядку денного долучаються до примірника протоколу, який зберігається у справах комісії.

         6.8.За результатами вивчення і розгляду питань комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.

         6.9.Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

         В разі невиконання висновків і рекомендацій постійної комісії, на ім'я голови комісії, заступника голови комісії повинна надатися відповідна доповідна записка з обґрунтуванням причин порушення строків, що контролюються комісією.

          Про результати розгляду висновків і рекомендацій голова комісії письмово повідомляє голову ради або його заступників, а також інформує членів комісії на черговому засіданні.

         6.10.Проведення спільного засідання кількох комісій за ініціативою комісії здійснюється за умови погодження з головою ради як координатора діяльності комісій ради.

         У випадку проведення спільного засідання кількох комісій головуючий на засіданні і секретар засідання визначаються на засіданні.

         Визначення головуючого на спільному засіданні комісій і секретаря спільного засідання  відбувається шляхом голосування і приймається, якщо за них проголосувало більшість від загального складу кожної із комісій, що беруть участь у спільному засіданні.

         Головуючим визначається один із голів комісій, що беруть участь у спільному засіданні.

         При проведенні спільного засідання кількох комісій висновки і рекомендації приймаються, якщо за них проголосувало більшість від загального складу   комісій, що беруть участь у спільному засіданні.

         Висновки та рекомендації,  прийняті   на  спільному засіданні підписуються головами відповідних комісій.

         6.11.Протокол спільного засідання підписується  головами і після підписання не пізніше наступного робочого дня розсилається до комісій, які брали участь у спільному засіданні.

         6.12.З метою вивчення питань безпосередньо на місцях, комісії за дорученням ради, голови чи  заступника або за власною ініціативою можуть проводити виїзні засідання.

         В разі проведення виїзного засідання комісії за власною ініціативою, голова комісії (голови комісій у випадку спільного виїзного засідання) не пізніше як за сім днів письмово повідомляють про це голову ради або заступників голови ради, з метою вирішення питань організаційного та матеріального забезпечення проведення такого засідання.

          6.13 Питання, які не розглянуті на відповідній профільній комісії не можуть бути винесені на розгляд сесії районної ради.

         6.14.Протоколи засідань комісії передаються до архіву у встановленому законом порядку.

7. Склад комісій

         7.1.Голова комісії обирається радою за пропозицією голови ради на її пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

         7.2.Голова комісії скликає засідання комісії, головує на них, підписує протоколи, висновки та рекомендації комісії, а також організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання, дає відповідні доручення членам комісії.

         7.3.Голова комісії:

 • приймає участь у розробці проєктів рішень ради;
 •  представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;
 • забезпечує складання плану роботи комісії та належну підготовку засідань комісії;
 • представляє комісію в президії ради;
 • проводить розподіл функціональних обов'язків між членами комісії;  
 • доводить до відома членів комісії інформацію про офіційні документи, листи, інші повідомлення, що надійшли та стосуються діяльності комісії;
 •  інформує раду, керівництво ради про розглянуті комісією питання, висновки і пропозиції та заходи, вжиті за  результатами їх розгляду.
 • за дорученням членів комісії виступає з доповідями і співдоповідями на сесіях ради.
 • від імені комісії візує рішення ради з питань, які належать до відання комісії.

         7.4.Заступник голови комісії обирається за пропозицією голови комісії із членів комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії.

         7.5.Заступник голови комісії:

 • надає допомогу голові в організації роботи комісії, а при відсутності голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин здійснює повноваження голови комісії;
 •  здійснює контроль особисто за виконанням планів роботи комісії, її висновків і рекомендацій з питань, що розглянуті на засіданнях комісії та рішень  ради з питань, які належать до відання комісії;
 • узагальнює матеріали по підготовці питань  на засідання комісії.
 • складає проєкти планів робіт з переліком питань на кожне засідання комісії, забезпечує засідання необхідними матеріалами з порядку денного.     

         7.6. Секретар комісії обирається за пропозицією голови комісії із членів комісії на  першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії.

         7.7.Секретар комісії:

 •  інформує членів комісії про день, час і місце проведення засідання та інших заходів комісії;
 • забезпечує участь у засіданні комісії представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських органів та органів самоорганізації населення, фахівців, вчених, засобів масової інформації;
 • в разі відсутності голови комісії  і його заступника скликає засідання комісії та головує на них.
 •  формляє висновки, рекомендації комісії, протоколи засідань комісії, інші документи комісії, підписує  протоколи засідань комісії, веде  діловодство.
 • забезпечує своєчасність відправки виконавцям висновків і рекомендацій комісії, отримання відповідної інформації виконує інші доручення комісії, її голови або заступника голови;
 • веде облік засідань комісії та присутніх на засіданнях, а також облік роботи, яка виконується членами комісії;
 • інформує членів комісії про результати розгляду рекомендацій комісії.
 • відповідає за взаємодію з виконавчим апаратом ради, передає   документи комісії.

         7.8.Члени комісії:

 • вносять пропозиції на розгляд   комісії будь-якого питання, що належить до її відання;
 • приймають участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків та підготовці проєктів рішень ради. Пропозиція члена комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні комісії;

7.9.Члени комісії зобов'язані:

 • бути присутніми на засіданнях комісії, до складу якої вони входять;
 • дотримуватися порядку на засіданнях комісій;
 • виконувати доручення голови комісії та доручення, визначені рішеннями комісії.

У  випадку невиконання депутатом ради своїх обов'язків щодо

роботи в комісії, визначених цим Положенням, та відсутності його, без поважних причин,  більш ніж на половині з проведених комісією засідань протягом року, голова комісії вносить на її розгляд питання про можливість  подальшого перебування депутата  в складі комісії.

         В разі прийняття комісією рішення про неможливість перебування депутата у складі комісії, комісія подає відповідний проєкт рішення на розгляд ради.

         8.Функціональна спрямованість комісій

8.1.Функціональна спрямованість комісій визначається цим Положенням.

      Назва комісій відповідає їх завданням та функціональній спрямованості.

8.2.Комісії відповідно до напрямку своєї функціональної спрямованості  вивчають, попередньо розглядають, розробляють проєкти рішень ради, контролюють їх виконання,  готують висновки і рекомендації.

 

8.3 Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, цін,  соціально-економічного розвитку проводить вивчення, попередній розгляд, готує висновки  та/або рекомендації з наступних питань, які належать до повноважень ради:

 1. підготовка, розгляд проєктів та затвердження програм соціально-економічного розвитку району,  цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;
 2. затвердження районного бюджету, внесення змін до нього, затвердження звітів про його виконання;
 3. внесення пропозицій щодо прийняття рішень пов'язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон;
 4. заслуховування звітів голови районної  державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та  інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм   соціально-економічного розвитку та бюджету району, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень у сфері соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;
 5. підготовка пропозицій щодо делегування районній державній адміністрації окремих  повноважень ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін;
 6. підготовка пропозицій до регламенту ради;
 7. внесення пропозицій щодо плану роботи ради, заслуховування звіту про його виконання;
 8. інші питання, що відповідають профілю комісії.

          8.4.Постійна комісія з питань комунальної власності та приватизації проводить вивчення, попередній розгляд, готує висновки та/або рекомендації з наступних питань, які належать до повноважень ради:

 1. затвердження програм у сфері комунальної власності і приватизації,   заслуховування звітів про їх виконання;
 2. підготовка пропозицій щодо   продажу, передачі в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад району і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких об'єктів в установленому законом порядку;
 3. вирішення в установленому законом  порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад району, що перебувають в управлінні районної ради;
 4. внесення пропозицій щодо призначення і звільнення керівників підприємств, установ, організацій комунальної власності району;
 5. надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад Білоцерківського району та прийняття рішень про передачу об'єктів  права спільної власності територіальних громад району, що перебувають в управлінні ради, у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;
 6. заслуховування звітів начальника відділу управління комунальним майном Білоцерківської районної ради;
 7. підготовка пропозицій до регламенту ради;
 8. внесення пропозицій щодо плану роботи ради, заслуховування звіту про його виконання;
 9. інші питання, що відповідають профілю комісії.

8.5.Постійна комісія земельних та водних ресурсів і екології проводить вивчення, попередній розгляд, готує висновки та/або рекомендації з наступних питань, які належать до повноважень ради:

 1. затвердження програм соціально-економічного розвитку району у сфері  земельних відносин,  екології та водних ресурсів цільових програм з цих питань, заслуховування звітів про їх виконання;
 2. вирішення відповідно до закону питань врегулювання земельних відносин,
 3. вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також про скасування такого дозволу;
 4. прийняття рішень про організацію територій і об'єктів  природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, є пам'ятками історії або культури, які охороняються законом;
 5. встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборона використання підприємствами питної води у промислових цілях;
 6. прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні, внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну цінність, які охороняються законом;
 7. звітування голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм з питань агропромислового розвитку та земельних відносин, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення районної державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень у сфері агропромислового комплексу та земельних відносин;
 8. підготовка пропозицій до регламенту ради;
 9. внесення пропозицій щодо плану роботи ради, заслуховування звіту про його виконання;
 10. інші питання, що відповідають профілю комісії.

8.6. Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молоді і спорту проводить вивчення, попередній розгляд, готує висновки та/ або рекомендації з наступних питань, які належать до повноважень ради:

 1. затвердження програм у сфері освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення, культури, сім'ї та молоді і спорту,   заслуховування звітів про їх виконання;
 2. внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають історичну, культурну або наукову цінність є пам'ятками історії або культури, які охороняються законом;
 3. звітування голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм   з питань освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення,  культури, сім'ї та молоді і спорту, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень у сфері освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення, культури, сім'ї та молоді і спорту;
 4. підготовка пропозицій до регламенту ради;
 5. внесення пропозицій щодо плану роботи ради, заслуховування звіту про його виконання;
 6. інші питання, що відповідають профілю комісії.

8.7. Постійна комісія з питань промисловості, підприємництва, будівництва, транспорту, зв'язку, торгівлі та захисту прав споживачів проводить вивчення, попередній  розгляд, готує висновки та/або рекомендації з наступних питань, які належать до повноважень ради:

 1. затвердження програм у сфері промисловості, підприємництва, будівництва, транспорту та зв'язку, торгівлі та побутового обслуговування населення  заслуховування звітів про їх виконання;
 2. звітування голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм з питань промисловості, підприємництва, будівництва, транспорту, зв'язку,  торгівлі та побутового обслуговування населення, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень у сфері промисловості, будівництва, транспорту та зв'язку, торгівлі та побутового обслуговування населення;
 3. розгляд питань в частині захисту прав споживачів та регуляторної політики;
 4. підготовка пропозицій до регламенту ради;
 5. внесення пропозицій щодо плану роботи ради, заслуховування звіту про його виконання;
 6. інші питання, що відповідають профілю комісії.

8.8. Постійна комісія з питань законності, правопорядку, регламенту, депутатської етики та децентралізації  проводить вивчення, попередній  розгляд, готує висновки та/або рекомендації з наступних питань, які належать до повноважень ради:

 1. затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району;
 2. підготовка пропозицій до регламенту ради;
 3. внесення пропозицій щодо плану роботи ради, заслуховування звіту про його виконання;
 4. звітування постійних комісій, керівників органів , які рада утворює, обирає та призначає;
 5. розгляд запитів депутатів з питань, що стосуються регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, підготовка проєктів рішень по них;
 6. прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством;
 7. заслуховування звітів про виконання програм та рішень ради правового характеру;
 8. прийняття рішень щодо делегування місцевим державним адміністраціям окремих повноважень районної ради;
 9. щодо прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;
 10. щодо внесення до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо голови районної державної адміністрації;
 11. затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради;
 12. заслуховування звітів начальника органу внутрішніх справ про стан боротьби зі злочинністю, стан громадської безпеки та охорони громадського порядку на території району, порушення перед відповідними органами питання про звільнення з посад цих керівників у разі визнання їх діяльності незадовільною;
 13. прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері спільних інтересів, а також  повноваження ради та її органів;
 14. внесення пропозицій щодо проведення за пропозицією територіальних громад консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів;
 15. внесення пропозицій щодо організації  проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;
 16. внесення пропозицій щодо об'єднання  в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід з них;
 17. внесення пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою району;
 18. розгляд питань пов’язаних з реорганізацією районних рад ліквідованих районів, що увійшли до складу Білоцерківського району;
 19. вирішення питання щодо наявного спільного майна ліквідованих районів території яких увійшли до складу Білоцерківського району;
 20. Здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої статті 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Надання консультацій та роз’яснень депутатам ради щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.
 21. інші питання, що відповідають профілю комісії.

9.Матеріальне і організаційне забезпечення комісій

9.1.Організаційне та інформаційне забезпечення роботи комісій проводиться виконавчим апаратом  районної ради.

10.Заключні положення

10.1.Положення про постійні комісії Білоцерківської районної ради восьмого скликання затверджується рішенням ради і набирає чинності з моменту його ухвалення.

10.2.Всі зміни та доповнення до цього Положення приймаються рішенням ради.

 

 

Голова ради                                                                  Василь ЗЕЛЕНСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора